Начало / Велмар Консулт / Услуги /
 

ISO 9001:2008

 

 

 

 

Международният стандарт ISO 9001:2008 определя изискванията за Системата за управление на качеството, които са приложими за всички организации, независимо от техния размер и предмет на дейност.

ISO 9001:2008 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента. 

Всяка организация, която се стреми към непрекъснато подобрение на управленската си дейност и процеса на работа и иска да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване, трябва да внедри и сертифицира ISO 9001:2008. 

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ПО СТАНДАРТА ISO 9001:2008

 

Същност на системата - представлява съвкупност от организационни структури, методики, процеси и ресурси, необходими за осъществяване управление на качеството, предназначена както за задоволяване изискванията и очакванията на клиентите, така и за удовлетворяване вътрешните потребности от управление на организацията. 

 

Предимствата при въвеждане на Система за управление на качеството /СУК/ са в няколко насоки:

  • повишаване конкурентната способност на фирмите; 
  • повишаване доверието на клиентите към фирмата;  
  • увеличаване възможностите на фирмите като доставчици на други фирми, работещи вече в условията на СУК; 
  • по-добро управление на собствените доставчици; 
  • постигане на сигурност, че предлаганите продукти /услуги/ ще се произвеждат в контролирани условия; 
  • защита от рисковете на случайността и нежеланите последици; 
  • подобряване управлението на фирмата, а с това и резултатите от нейната дейност, включително и финансовите; 
  • по-успешно управление на човешките ресурси; 
  • постигане яснота и прозрачност на процесите, правата и отговорностите на всеки фирмен служител. 

 

Общи изисквания към системата - тя трябва да се разработи, документира, внедри, поддържа и подобрява непрекъснато. Процесите трябва да бъдат идентифицирани, да се определи последователността и взаимодействието им, да се определят критериите и методите, необходими за ефикасното им управление, да се осигурят ресурсите и информацията за тях, да се наблюдават, измерват и анализират и непрестанно да се подобряват.

 

 

 

 

 

 

 

 


web design by MARKET® WebBuilder